Nähere Angaben zu den Autor/innen

Hornung, Esther, Deutschland

  • Bd. 11 (2016) - Artikel
    Doing identity, doing biography, doing conversion Cordula Wöhler/Peregrina/Schmid in den Analysekategorien »Geschlecht«, »Konfession«, »Heimat«
    Abstract  HTML  PDF
  • Bd. 11 (2016) - Diskussionspapiere und Gutachten
    doing identity doing, biography, doing conversion in den Analysekategorien »Geschlecht«, »Konfession«, »Heimat«
    Abstract  HTML